ایزو

ایزو ۹۰۰۱ - سیستم مدیریت کیفیت - استاندارد ISO 9001:2015

در یک بازار جهانی، کنترل و تعادل باید وجود داشته باشد. در غیر این صورت، حفظ ثبات و کیفیت در بین صنایع و کشورها دشوار خواهد بود. استانداردهای بین المللی به حفظ شرایط بازی کمک می کند و یکی از این سازمان ها ISO است. ایزو 9001 یک استاندارد بین المللی شناخته شده است که تمام تخصص و دانش مربوط به مدیریت کیفیت را در یک سند جمع آوری می کند. استاندارد ایزو به یک معیار واقعی برای شفافیت، قابلیت اطمینان و کیفیت برای همه نوع سازمان تبدیل شده است و مجتمع آموزشی شکوه مفتخر است این نشان را به دست آورده است.